مرور رده

کلیه

تنگی محل اتصال حالب به مثانه یا تنگی uvj

محل اتصال حالب به مثانه در جایی قرار دارد که لوله حالب به مثانه متصل می شود؛ حالب لوله ای است که ادرار را از کلیه ها به سمت مثانه افراد هدایت می کند. تنگی محل اتصال حالب به مثانه یا UVJ در واقع مربوط به انسداد در همین ناحیه است. تنگی محل اتصال حالب به مثانه چیست؟ uvj می تواند جریان ادرار به سمت مثانه را متوقف کند و در نتیجه ادرار به حالب و کلیه…
ادامه مطلب