نــابــارورے - پرسش 264921

 • تصویر کاربر احــمــد دوشنبه ۱ آذر ۰( 8 ماه پیش) تعداد بازدید: 124 ناباروری مردان
  ســــلــــام آقــــاے دڪــتــــر بــــنــــده 8 مــــاه پــــیــــش ازمــــایــــش خــــون دادم ڪــه در اون ازمــــایــــش lhو fshو تــــســــتــــســــتــــرون خــــونــــم خــــیــــلــــے پــــایــــیــــن بــــود ودڪــتــــر تــــشــــخــــیــــض هیــــپــــوگــــنــــادیــــســــم وهیــــپــــوگــــنــــادتــــریــــم داد ڪــه بــــه دڪــتــــر مــــراجــــعــــه ڪــردم وبــــرام امــــپــــول ســــیــــنــــال اف و hcgنــــوشــــت ڪــه هفــــتــــه اے از هرڪــدام 2بــــار تــــزریــــق ڪــنــــم الــــان بــــعــــداز 8 مــــاه fshخــــونــــم شــــد1.59و تــــســــتــــســــتــــرونــــم هم شــــد3.24ولــــے lhخــــونــــم شــــده 0.100 مــــیــــخــــواســــتــــم نــــظــــرتــــون را بــــدونــــم ایــــا بــــهبــــودے بــــرایــــم رخ داده یــــا خــــیــــر؟؟وچــــرا هنــــوز lhخــــونــــم پــــایــــیــــن هســــت ؟؟ایــــا داروها اثــــر نــــداشــــتــــه؟؟؟قــــابــــل تــــوضــــیــــح هســــت یــــڪ هفــــتــــه قــــبــــل از ازمــــایــــش خــــون بــــه عــــلــــت ایــــمــــپــــلــــنــــت دنــــدان از صــــورتــــم عــــڪــس رادیــــولــــوژے گــــرفــــتــــم ایــــا تــــاثــــیــــر در ازمــــایــــش lhخــــون دارد؟؟؟ وهمــــچــــنــــیــــن درحــــال حــــاضــــر طــــول الــــت تــــنــــاســــلــــیــــم در انــــدازه گــــیــــرے هنــــگــــام نــــعــــوظ 11 ســــانــــتــــے مــــتــــر هســــت ولــــے ازتــــه ڪــه فــــشــــارمــــیــــدم و انــــدازه مــــیــــگــــیــــرم 13 ونــــیــــم ســــانــــت هســــت ودور الــــتــــم هنــــگــــام نــــعــــوظ 10 ســــانــــتــــے مــــتــــر هســــتــــ...درضــــمــــن ســــن بــــنــــده 38 ســــال هســــت آیــــا بــــراے ازدواج بــــا ایــــن شــــرایــــط مــــشــــڪــلــــے دارم یــــا خــــیــــر؟؟؟درضــــمــــن آزمــــایــــشــــاتــــم را هم قــــبــــل وهم در حــــال حــــاضــــر را بــــرایــــتــــان ارســــال مــــیــــڪــنــــم وهمــــچــــنــــیــــن ازمــــایــــش ژنــــتــــیــــڪ و هم ازمــــایــــش خــــون قــــبــــل وبــــعــــد را بــــرایــــتــــان ارســــال مــــیــــڪــنــــمــــ
  اقــــاے دڪــتــــر الــــبــــتــــه قــــبــــلــــا بــــه جــــاے ســــیــــنــــال دڪــتــــر بــــرایــــم امــــپــــول hmg داده بــــود ڪــه الــــان 3مــــاه اســــت بــــه جــــاے امــــپــــول hmgســــیــــنــــال اف داده ڪــه بــــا درجــــه روے 12 هفــــتــــه 2بــــار تــــزریــــق ڪــنــــمــــ
  اقــــاے دڪــتــــر بــــا ایــــن شــــرایــــط ایــــا مــــیــــتــــونــــم ازدواج ڪــنــــمــــ؟؟؟ ایــــا مــــیــــتــــونــــم بــــه طــــور طــــبــــیــــعــــے بــــچــــه دار بــــشــــمــــ؟؟؟ وایــــن دارو ها را تــــاڪــے بــــایــــد ادامــــه بــــدمــــ؟؟؟ وهمــــچــــنــــیــــن قــــابــــل تــــوضــــیــــح هســــت ڪــه بــــنــــده اصــــلــــا ریــــش نــــداشــــتــــم ولــــے الــــان داره ڪــم ڪــم زیــــر چــــانــــه ام مــــو ظــــاهر مــــیــــشــــه مــــمــــنــــون از حــــوصــــلــــه وجــــوابــــتــــون تــــشــــڪــر
  1. تصویر کاربر احــمــد سه شنبه ۲۵ آبان ۰( 8 ماه پیش)
   سلام آقای دکتر هنوز جواب بنده را ندادید
   ســــلــــام آقــــاے دڪــتــــر بــــنــــده 8 مــــاه پــــیــــش ازمــــایــــش خــــون دادم ڪــه در اون ازمــــایــــش lhو fshو تــــســــتــــســــتــــرون خــــونــــم خــــیــــلــــے پــــایــــیــــن بــــود ودڪــتــــر تــــشــــخــــیــــض هیــــپــــوگــــنــــادیــــســــم وهیــــپــــوگــــنــــادتــــریــــم داد ڪــه بــــه دڪــتــــر مــــراجــــعــــه ڪــردم وبــــرام امــــپــــول ســــیــــنــــال اف و hcgنــــوشــــت ڪــه هفــــتــــه اے از هرڪــدام 2بــــار تــــزریــــق ڪــنــــم الــــان بــــعــــداز 8 مــــاه fshخــــونــــم شــــد1.59و تــــســــتــــســــتــــرونــــم هم شــــد3.24ولــــے lhخــــونــــم شــــده 0.100 مــــیــــخــــواســــتــــم نــــظــــرتــــون را بــــدونــــم ایــــا بــــهبــــودے بــــرایــــم رخ داده یــــا خــــیــــر؟؟وچــــرا هنــــوز lhخــــونــــم پــــایــــیــــن هســــت ؟؟ایــــا داروها اثــــر نــــداشــــتــــه؟؟؟قــــابــــل تــــوضــــیــــح هســــت یــــڪ هفــــتــــه قــــبــــل از ازمــــایــــش خــــون بــــه عــــلــــت ایــــمــــپــــلــــنــــت دنــــدان از صــــورتــــم عــــڪــس رادیــــولــــوژے گــــرفــــتــــم ایــــا تــــاثــــیــــر در ازمــــایــــش lhخــــون دارد؟؟؟ وهمــــچــــنــــیــــن درحــــال حــــاضــــر طــــول الــــت تــــنــــاســــلــــیــــم در انــــدازه گــــیــــرے هنــــگــــام نــــعــــوظ 11 ســــانــــتــــے مــــتــــر هســــت ولــــے ازتــــه ڪــه فــــشــــارمــــیــــدم و انــــدازه مــــیــــگــــیــــرم 13 ونــــیــــم ســــانــــت هســــت ودور الــــتــــم هنــــگــــام نــــعــــوظ 10 ســــانــــتــــے مــــتــــر هســــتــــ...درضــــمــــن ســــن بــــنــــده 38 ســــال هســــت آیــــا بــــراے ازدواج بــــا ایــــن شــــرایــــط مــــشــــڪــلــــے دارم یــــا خــــیــــر؟؟؟درضــــمــــن آزمــــایــــشــــاتــــم را هم قــــبــــل وهم در حــــال حــــاضــــر را بــــرایــــتــــان ارســــال مــــیــــڪــنــــم وهمــــچــــنــــیــــن ازمــــایــــش ژنــــتــــیــــڪ و هم ازمــــایــــش خــــون قــــبــــل وبــــعــــد را بــــرایــــتــــان ارســــال مــــیــــڪــنــــمــــ
   اقــــاے دڪــتــــر الــــبــــتــــه قــــبــــلــــا بــــه جــــاے ســــیــــنــــال دڪــتــــر بــــرایــــم امــــپــــول hmg داده بــــود ڪــه الــــان 3مــــاه اســــت بــــه جــــاے امــــپــــول hmgســــیــــنــــال اف داده ڪــه بــــا درجــــه روے 12 هفــــتــــه 2بــــار تــــزریــــق ڪــنــــمــــ
   اقــــاے دڪــتــــر بــــا ایــــن شــــرایــــط ایــــا مــــیــــتــــونــــم ازدواج ڪــنــــمــــ؟؟؟ ایــــا مــــیــــتــــونــــم بــــه طــــور طــــبــــیــــعــــے بــــچــــه دار بــــشــــمــــ؟؟؟ وایــــن دارو ها را تــــاڪــے بــــایــــد ادامــــه بــــدمــــ؟؟؟ وهمــــچــــنــــیــــن قــــابــــل تــــوضــــیــــح هســــت ڪــه بــــنــــده اصــــلــــا ریــــش نــــداشــــتــــم ولــــے الــــان داره ڪــم ڪــم زیــــر چــــانــــه ام مــــو ظــــاهر مــــیــــشــــه مــــمــــنــــون از حــــوصــــلــــه وجــــوابــــتــــون تــــشــــڪــر
  2. تصویر کاربر دکتر حسین کرمی شنبه ۲۹ آبان ۰( 8 ماه پیش)
   عکس باز نمیشه مجدد بفرستید
  3. تصویر کاربر احــمــد شنبه ۲۹ آبان ۰( 8 ماه پیش)
   نتیجه ازمایش خون
  4. تصویر کاربر احــمــد شنبه ۲۹ آبان ۰( 8 ماه پیش)
   نتیجه ازمایش 8ماه پیش
  5. تصویر کاربر دکتر حسین کرمی دوشنبه ۱ آذر ۰( 8 ماه پیش)
   باید زیر نظر متخصص غدد درمان بشید
جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید
Rate this post

شما می توانید سوالات خود را در زمینه های مختلف کلیه، مجاری ادراری، زگیل تناسلی مردان و زنان و سایر بیماری های جنسی را از صفحه پرسش از دکتر  بپرسید. 

1-پاسخ های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه های کلی بوده و شما را از مراجعه به پزشک بی نیاز نمی کنند.
2-پاسخ ها معمولا در کمتر از 48 ساعت پاسخ داده خواهند شد.
3-از پرسیدن چندین باره سوالات خودداری کنید.
4-برای پیدا کردن پاسخ سوال خود، کد رهگیری را یادداشت نمایید.

 

لطفا در متن سوال اطلاعات شخصی خود مثل نام و نام خانوادگی ، آدرس ، شماره تماس قرار ندهید.!!!!

چنانچه سوالی ندارید و به دنبال مقاله ای خاص هستید می توانید از باکس های زیر استفاده کنید:

مثانه

کلیه

زودانزالی

پروستات

واریکوسل

هیدروسل

زگیل تناسلی

مجرای ادراری


تلگرام دکتر حسین کرمی اورولوژیست

 به راحتی از طریق تلگرام سوالات خود را از دکتر بپرسید و در سریعترین زمان ممکن پاسخ خود را دریافت کنید.