مرور برچسب

بیوپسی کلیه

بیوپسی کلیه و مراقبت های بعد از انجام آن چیست؟

بيوپسی كليه به منظور تعيين علت بيماری های كليه انجام مي گيرد.جهت ورود سوزن بيوپسی به محل مورد نظر معمولاً موقعيت كليه با سونوگرافی معين میشود. نمونه برداری (بیوپسی) کلیه چیست؟ بیوپسی کلیه فرآیندی است که شامل برداشت قسمت کوچکی از…